Nasze aktywności

Fundację Euro-Forum tworzy zespół składający się z osób doświadczonych w realizacji różnego rodzaju projektów, jak i trenerów, coachów, animatorów oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Nasz zespół od 2009 roku zrealizował wiele projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spośród nich należy wymienić te, które miały największe znaczenie dla działalności fundacji:

 • FORUM AKTYWIZACJI PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU – celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz podjęcie przez nich zatrudnienia. Odbiorcami projektu są w szczególności osoby młode, do 30 roku życia. Uczestnicy objęci zostali wsparciem w postaci coachingu indywidualnego, doradztwa zawodowego oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje i umożliwiających zdobyć nowe umiejętności.
   
 • ANGIELSKI I KOMPUTER NA 50 Z PLUSEM – projekt miał na celu zaktualizowanie i dostosowanie potencjału zawodowego 100 osób pracujących powyżej 50 roku życia do potrzeb rynku pracy w zakresie umiejętności obsługi komputera i znajomości języka angielskiego. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację szkoleń językowych i komputerowych kończących się uznawanymi certyfikatami, tj. TELC i ECDL e-citizen. Dodatkowo, aby przełamywać bariery związane z porozumiewaniem się w języku obcym, dla uczestników szkoleń językowych zorganizowane zostały dodatkowo warsztaty psychologiczne.
   
 • SZKOŁA DLA KAŻDEGO – celem realizacji tego projektu było zmniejszenie odsetka uczniów z brakami edukacyjnymi, psychofizycznymi i pedagogicznymi oraz zwiększenie ilości uczniów z rozwiniętymi uzdolnieniami i zainteresowania wśród 1000 uczniów jednej z lubelskich szkół podstawowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach programu rozwojowego. Zaplanowane działania to organizacja szeregu zajęć dla uczniów szkoły, takich jak: język angielski dla uzdolnionych, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia ICT, programowanie LEGO-botów. W ramach projektu wspieraliśmy rozwój zainteresowań tanecznych, plastycznych artystyczno-wokalnych oraz teatralnych. Aby stworzyć nowe narzędzie komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami powstała dodatkowo platforma e-learningowa, na której znalazły się ćwiczenia z języka angielskiego i matematyki.
   
 • „MULTIMEDIALNA SZKOŁA” – w ramach przedsięwzięcia dążyliśmy przede wszystkim do wzmocnienia i podniesienia kwalifikacji zawodowych 160 nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania. Za cele postawiliśmy sobie m.in.: wzrost umiejętności wykorzystania technik multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej wśród osób uczących na obszarach wiejskich oraz wzrost umiejętności wykorzystania narzędzi multimedialnych oraz e-learningu w procesie nauczania kompetencji kluczowych i języków obcych. Zrealizowane w ramach projektu działania to szkolenia takie jak: Komputer w edukacji wczesnoszkolnej, Multimedia w dydaktyce, E-Nauczanie, Multimedialna nauka języka obcego, Psychologiczne Aspekty Efektywnego Nauczania.
 • INNOWACYJNA I KREATYWNA EDUKACJA – PARTNERSTWO SZKÓŁ W LUBARTOWIE DLA WDROŻENIA NOWYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH – projekt realizowany w partnerstwie z trzema lubartowskimi szkołami: Szkołą Podstawową nr 1 w Lubartowie, ul. Legionów 3, 21-100 Lubartów, Szkołą Podstawową nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja, ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów. Projektem objęto wszystkich uczniów klas trzecich i szóstych oraz uczniów szkół partnerskich na, którzy wyrazili chęć skorzystania z zajęć dodatkowych oferowanych w ramach projektu. Łączna liczba uczestników projektu to 1316 uczniów. W ramach projektu były realizowane: zajęcia języka angielskiego, zajęcia z języka ojczystego w tym m.in. zajęcia edytorsko – dziennikarskie i teatralne, zajęcia z matematyki, zajęcia z przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki; zajęcia z informatyki i e-learningu; zajęcia wspierające emocjonalno-fizyczny rozwój dziecka; zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-obywatelskie i uzdolnienia oraz zainteresowania uczniów, w tym m.in. zajęcia sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna), plastyczne, wokalne, ekologia i turystyka, psychologia, wolontariat. Utworzono ponadto platformę e-learningową, na której udostępniono dla uczestników projektu materiały dydaktyczne z j. angielskiego i matematyki na wszystkie poziomy nauczania w szkole podstawowej i średniej.
   
 • „EDUKACJA DLA NAJMŁODSZYCH” i „PRZYGOTOWANI DO PRZEDSZKOLA” –projekty skierowane do najmłodszych, bo do dzieci w wieku od 2 do 4 lat oraz ich rodziców. Inicjatywy realizowane były na terenie gminy Lubartów, a ich celem było  wsparcie 60 milusińskich w zakresie adaptacji do podjęcia nauki przedszkolnej. Dodatkowo przewidziane zostało wsparcie rodziców dzieci w pełnionych przez nich rolach oraz wzmocnienie ich więzi z dziećmi. Założenia projektów realizowane były poprzez zajęcia dla dzieci (zabawy, zajęcia muzyczne, plastyczne, rytmiczne; rozwijanie umiejętności społecznych, zajęcia ruchowe z dziećmi i rodzicami; kształtowanie poczucia przynależności społecznej) oraz zajęcia dla rodziców (wsparcie w zakresie zrozumienia procesu wychowania dzieci, niwelowanie trudności wychowawczych, emocjonalnych, rozwojowych).