O Fundacji

Fundacja Euro-Forum powstała w lipcu 2013 roku. Fundacja propaguje idee:

  • społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy
  • tolerancji
  • aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości
  • integracji europejskiej

Nasza fundacja zajmuje się działaniami ukierunkowanymi na zapewnienie różnorodnych form edukacyjnych każdemu bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, narodowość.

Poprzez stosowanie nowatorskim metod edukacyjnych, wyrównywanie szanse edukacyjnych dzieci i młodzieży, umożliwianie osobom dorosłym udziału w kształceniu ustawicznym, aktywizowanie i przystosowywanie osób bezrobotnych do rynku pracy staramy się przyczyniać się do realizowania polityki zrównoważonego rozwoju Polski.

Istotnym polem aktywności fundacji jest również prowadzenie działań na rzecz popularyzacji idei społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. Aby systematycznie zwiększać zasięg tych działań nasz zespół aktywnie pracuje nad działaniami z zakresu fundraisingu, tj. pozyskuje środki na realizację dużych projektów z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz programów Europa dla Obywateli i Obywatele dla Demokracji. W ramach tych przedsięwzięć chcemy promować poszanowanie różnorodności, tolerancję oraz dialog międzykulturowy.

W ramach programu Erasmus+ rozwijamy dodatkowo kontakty i współpracę międzynarodową, a z naszymi zagranicznymi partnerami pracujemy nad projektami z zakresu tworzenia nowych metod edukacyjnych.

Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna. Dlatego między innymi prowadzimy szereg działań skierowanych do społeczności lokalnych, gdzie poprzez wspólną zabawę, gry i konkursy edukacyjne propagujemy idee tożsamości kulturowej i historycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Grupy docelowe, do których kierujemy swoje przedsięwzięcia to przede wszystkim osoby fizyczne chcące wspólnie z organizacją realizować lokalne inicjatywy społeczne. Ważnym odbiorcą działań organizacji są zarówno dzieci i młodzież jak i osoby starsze.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy przy przygotowywaniu i realizacji przedsięwzięć, tych na małą jak i tych na większą skalę, w tym projektów dofinansowanych z programów takich jak Erasmus+, Europa dla Obywateli, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundusz Szwajcarski, Fundusze Europejskie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalny Program Operacyjny.